Kernopdracht

Kernopdracht
Ons aanbod richt zich op persoonsvorming, socialisatie én kwalificatie.Persoonsvorming
- De ontwikkeling van ieder kind komt tot uiting in een portfolio, dat de ontwikkeling van het kind in beeld brengt. In dit portfolio is aandacht voor productdoelen/ cognitieve doelen maar juist ook voor het proces en leren leren. Kinderen leren ‘wie ben ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig in het leven.’ In de groepen (klassikaal en individueel) wordt gesproken over leren. Kinderen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces. Er is een opbouw: we leren kinderen zelf regie te nemen. Oudere kinderen sluiten aan bij de portfoliogesprekken. Indien de ontwikkeling van een kind niet volgens verwachting verloopt, worden passende maatregelen genomen.
- We betrekken de omgeving bij het leerproces en brengen kinderen passief en actief in aanraking met cultureel erfgoed, kunst, cultuur en sport.
- Het leerproces zet kinderen aan tot activiteit die creativiteit, expressiviteit, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid bevordert. Er wordt een beroep gedaan op verschillende leerstijlen en bevordert de ontwikkeling van 21eeeuwsevaardigheden. Door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken, bieden wij mogelijkheden om talenten te ontwikkelen.

Socialisatie
- Hoewel we kinderen benaderen als individu, leren we hen ook samen te leven in een gemeenschap.
- Aan de basis van ons pedagogisch handelen liggen vier doelen ten grondslag: het bieden van veiligheid, gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke én sociale competenties én overdracht van waarden en normen. Uitgangspunt is dat ieder mens een natuurlijke behoefte heeft aan relatie, autonomie en competentie om zich te ontwikkelen.
- We begeleiden de kinderen in hun interacties. Spelenderwijs werken we aan sociale kennis en vaardigheden, waardoor zij steeds zelfstandiger relaties metanderen leren opbouwen en onderhouden. Ook leren kinderen veel van wat zij (om zich heen) zien, zowel van andere kinderen als van het team. We vinden coöperatief werken en leren dan ook belangrijk. - We hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de kinderen en laten dat merken. Kinderen voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd, zij leren zich bezinnen op de eigen prestatie en ervaren dat zij van hun fouten mogen leren.
- Er wordt gewerkt vanuit de normen en waarden die in de democratische Nederlandse samenleving centraal staan. Kinderen worden voorbereid op hun rol als zelfstandig en actief burger in een democratische en humane samenleving. In de groepen is er ruimte tot eigen initiatief en meedenken. Het kindcentrum staat open voor alle kinderen van alle gezindten. Kinderen worden geconfronteerd met de mening van andersdenkenden en leren daar respectvol mee omgaan. We gaan uit van erkenning van verschillen. Kinderen werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Teamleden hebben hierin een voorbeeldfunctie.We nemen de tijd voor elkaar!
- We brengen de wereld naar binnen en treden als kindcentrum ook naar buiten

Kwalificatie
- We sluiten aan bij de interesses, motivatie en belevingswereld van kinderen en werken veelal thematisch.
- Spel is bij uitstek een manier om jezelf en de wereld te ontdekken. Voor jonge kinderen (0-6 jaar) ontwerpen we met/voor kinderen rijke spelsituaties.De ruimtes zijn ingericht om de ontwikkelingvan kinderen te stimuleren. Er zijn veel open kasten en kinderen kunnen veelal zelf kiezen. Meerdere momenten per dag worden er activiteiten aangeboden. Voor de kinderen van 0-4 maken we gebruik van het programma ‘Uk & Puk’.
- In de midden-en bovenbouw werken we vooralsnog met methodes en stevige instructies. We zetten ICT in waar mogelijk/wenselijk.
- We willen kinderen leren schrijven, stellen, technisch en begrijpend lezen en rekenen op een niveau dat past bij hun mogelijkheden.
- We bieden Engels aan vanaf 4 jaar.
- We zetten de kwaliteiten en talenten van het team en ouders in waar mogelijk.
- We hebben aandacht voor duurzaamheid.
- We stellen onszelf ten doel om een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van kinderen. Beweging vinden we dan ook belangrijk. We hebben een inpandige sporthal, speellokalen en een mooi plein waar we veel gebruik van maken. Ook werken we aan een voedingsbeleid.